Barion Pixel
Kerékpáros szaküzlet, Bike + Café
Filter by Kategóriák
Egyéb kategória
Filter by Kategóriák
Egyéb kategória

Adatkezelési tájékoztató

 1. Bevezetés

Tarcsay és Nagy Kft. (Székhelye: 9111 Tényő Árpád u. 110/a, Cégjegyzékszáma: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 0809026943  a továbbiakban: adatkezelő) marketing célú hírlevél küldő rendszere  regisztrációhoz kötött.

Az Cég által üzemeltetett hírlevél küldő rendszer online regisztrációs felületén (www.stelvio.hu) az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat a jelen tájékoztató (“Tájékoztató”) szerint kezeli.

Mi, mint adatkezelők, elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Cég bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

 1. Általános Rendelkezések

2.1 A Cég, mint adatkezelő adatai, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

 1. Adatkezelő neve: A szolgáltató elnevezése:Tarcsay és Nagy Kft.
  Székhelye:9111 Tényő Árpád u. 110/a
 2. Cégjegyzékszáma:Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 0809026943

E-mail: info@stelvio.hu

2.2. Adatvédelmi tisztviselő: neve: Tarcsay Gergely, tel.:+36-20-286-94-41 , e-mail: info@stelvio.hu A Tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Cég cég honlapján honlapján hírlevélre regisztrálókra(a továbbiakban: Ön, vagy az érintett).

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki az Cég munkavállalói adatainak kezelésére.

Fogalmak, alapelvek, kapcsolódó jogszabályok

2.3.1 Fogalmak

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

2.3.2 Alapelvek

Az Cég, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

2.3.3 Kapcsolódó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: törvény) foglaltak.
 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos főbb információk:
 • Milyen adatokat kezelünk? név, e-mail cím, érdeklődési terület
 • Miért kezeljük az adatokat? az adatkezelés célja hírlevél küldése Cég személyre szabott érdeklődési körnek megfelelő karrierlehetőségekről és/vagy rendezvényekről
 • Mennyi ideig kezeljük az adatokat? adatkezelés időtartama: 5 év
 • Mi az adatkezelés jogalapja? az érintett hírlevélre való jelentkezéskor megadott önkéntes hozzájárulása
 • Kik férhetnek hozzá az adatokhoz? Adatait kizárólag az adatkezelő hírlevélküldést végző illetékes munkatársai kezelik, továbbá az cég honlapján honlap használata során adatait a honlap műszaki üzemeletetését végző Sigmanet Kft. is kezeli adatfeldolgozóként.
 1. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az Ön jogai

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az Cég által kezelt személyes adatai tekintetében

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen;

b) a személyes adatok helyesbítését kérje;

c) a személyes adatok törlését kérje;

d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;

e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;

f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak

g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a 2.1 pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Az Cég indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben az Cég nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet az Cég válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. Az Cég minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre az Cég tájékoztatást ad a címzettekről.

4.1.1 Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy cégünktől, mint adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Cég közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

4.1.2 Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Cég indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat.

4.1.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Cég indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség;

b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) ha a személyes adatokat az Cég jogellenesen kezelte;

e) ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot az Cég nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

4.1.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Cég korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Cég ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az Cég előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

4.1.5 A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Cég jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Cég a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.1.6 Jogorvoslat

Amennyiben Ön nem ért egyet az Cég válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)., valamint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál.

Adataink védelme
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk (L. fent).

1992. évi l. XIII. Törvény szövege a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról a következő oldalon elérhető:

http://complex.hu /kzldat/t9200063.htm/t9200063.html

Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről
Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

10. Fontos webcímek
Privátszférát erősítő technológia

 • Privacy Enhancing Technologies
 • Free Privacy Enhancing Technologies
 • Adatvédelmi információk
 • Adatvédelmi biztos
 • Hírközlési Fogyasztói Jogok képviselője